Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.ledna 2015

 1. Platnost a rozsah všeobecných dodacích podmínek fy. JIRKA a spol., s.r.o.
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují odběratelsko–dodavatelské vztahy v oblasti prodeje měřících přístrojů, strojních svěráků a upínacích prvků (dále jen zboží) ze sortimentu firmy JIRKA a spol., s.r.o. (dále jen dodavatel). Tyto podmínky jsou závazné pro všechny účastníky obchodního vztahu s dodavatelem.
 2. Ceny a úhrada výrobků
  1. Ceny zboží dodavatele jsou uvedeny v aktuálním ceníku v paritě EXW.
  2. Odběratelům a distributorům, kteří dosáhnou stanoveného ročního obratu je přiznána sleva stanovená ústně nebo cenovou doložkou obchodní smlouvy.
  3. Výjimky z cen a přiznání odběratelských slev určuje dodavatel podle kritérií pro velkoodběratele nebo podle zvláštních ujednání o dílčích projektech.
  4. V případě nového odběratele je dodavatel oprávněn požadovat úhradu v hotovosti nebo předem, pokud se s odběratelem nedohodne jinak.
  5. V případě objednání atypického zboží je dodavatel oprávněn požadovat složení částečné zálohy nebo i celou úhradu předem – pokud se s odběratelem nedohodne jinak.
  6. Pro fakturační režim platí standardní doba splatnosti úhrady faktur 14 dní. Pro tento účel se rozumí, že úhrada faktury je připsána na účet dodavatele v plné výši nejpozději v den splatnosti. Tato doba splatnosti může být dále prodloužena na základě dohody s odběratelem.
  7. Při prodlení odběratele s úhradou faktury vzniká dodavateli právo účtovat penále ve výši 0,05% z ceny dodaného zboží a služeb za každý den prodlení.
  8. Pozdní platby mohou být důvodem k nepřiznání dohodnutých slev či bonusů, resp.dalších sjednaných výhod odběratele.
  9. Dodavatel si vyhrazuje právo upravit ceny, pokud dojde k výrazným změnám ovlivňujících cenu zboží (např. kurzové vlivy apod.). O těchto případných změnách a jejich časové platnosti je odběratel informován nejpozději při uplatnění objednávky.
 3. Dodací podmínky
  1. Odběratel, který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje je povinen předat při první objednávce aktuální výpis z rejstříku příslušného Okresního soudu a osvědčení o registraci plátce DPH.
  2. Odběratel je povinen předat dodavateli podklady nutné pro pořízení daňových a dalších průvodních dokladů (název, adresa, statutární zástupci, fakturační adresa, . . . ) nebo neprodleně oznámit změnu v těchto údajích.
  3. Odběratel je povinen uplatnit na odběr zboží objednávku s uvedením následujících údajů a specifikace zboží:
   • úplná identifikace odběratele, případně změny identifikace oproti předloženým výpisům
   • fakturační adresa, (pouze v případě, je-li odlišná od sídla odběratele)
   • specifikace objednávaného zboží:
    • název a číselná identifikace výrobku dle platného kódování zboží dodavatele
    • typ, provedení, rozsahy měření, případně další specifikaci nutnou k jednoznačnému určení požadovaného zboží
    • požadované množství zboží
   • jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele
   • požadovaný způsob dopravy, v případě nového odběratele navrhovaný způsob platby
   • místo / adresu určení zásilky zboží
  4. Pro všechny účastníky smluvního vztahu jsou závazné údaje o množství, provedení, dodací lhůtě a ceně zboží potvrzené odběratelem
  5. Dodavatel je oprávněn odmítnout plnění objednávky v těchto případech:
   • neúplná nebo nejasná specifikace objednávky
   • odběratel je v prodlení s úhradou faktur nebo sankčních poplatků za předcházející plnění
   • neúplná identifikace odběratele
  6. Dodací lhůta pro objednané zboží je potvrzena dodavatelem do 2 pracovních dnů.
  7. Storno objednávky:
   1. do 2 pracovních dnů po obdržení objednávky dodavatelem – bezplatně
   2. po uplynutí lhůty podle odst. 7.a je dodavatel oprávněn požadovat stornovací poplatek ve výši 10% z ceny
   3. při nedodržení dodací lhůty dodavatelem - bezplatně
 4. Předání, doprava a skladování zboží
  1. Ceny zboží jsou stanoveny v paritě EXW, závod firmy JIRKA a spol., s.r.o., Hronov.
  2. Dodávky zboží na místo určení zajišťuje dodavatel prostřednictvím veřejného dopravce nebo poštou na adresu odběratele, není-li odběratelem výslovně specifikován jiný způsob přepravy a místo určení.
  3. Náklady na přepravu a pojištění zboží během přepravy na místo určení hradí odběratel, pokud nebylo dohodnuto jinak.
  4. Do úplného zaplacení faktury je dodané zboží vlastnictvím dodavatele.
  5. Skladování zboží dodavatele je nutné provádět v krytém skladu. Požadované teploty skladování a relativní vlhkosti jsou uvedeny v přiloženém návodu dodaného zboží.
  6. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození výrobků a jejich obalů nešetrnou manipulací a nevhodným skladováním.
 5. Záruční podmínky
  1. Záruční podmínky na kvalitativní nebo funkční vady zjištěné odběratelem a postup pro uplatnění reklamací upravuje „Reklamační řád“ dodavatele.
 6. Servisní a montážní činnost
  1. Dodavatel zajistí na přání odběratele instalaci měřících přístrojů. Ceny montáže, event.dalších servisních činností dodavatele obdrží odběratel na vyžádání.
 7. Ostatní podmínky
  1. Veškeré spory vzniklé mezi objednávkou a dodávkou podléhají rozhodnutí soudního orgánu ve smyslu obchodního práva.
  2. Jakékoliv dodávky sortimentu dodavatele za podmínek odchylně upravených od těchto "Všeobecných obchodních podmínek" je možné realizovat pouze po projednání a s výslovným souhlasem firmy JIRKA a spol., s.r.o..

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ platí od 1.ledna 2015.
J
akékoliv dříve vydané či sjednané dodací podmínky pozbývají tímto dnem platnosti.

Ing. Radek JIRKA

jednatel společnosti JIRKA a spol., s.r.o.